Thema 2018

Thema 1983

"Zicht op Uitzicht"

Zicht op Uitzicht; Over crisis, toekomst en uitdaging

Dagelijks worden we met het sombere beeld van de huidige economische en maatschappelijke situatie geconfronteerd. Dit vormt geen bron van inspiratie. Dat het “anders” moet is een veel gehoorde kreet, maar “anders” op zichzelf biedt geen uitzicht, geeft geen richting aan en bevat niets dat het brengen van eventuele offers de moeite waard maakt. Een positieve instelling is een vereiste om uit het dieptepunt te geraken en het hebben van uitzicht is daarbij van wezenlijk belang. Alle activiteit, gericht op verbetering van de toestand, zal in dienst moeten staan van een praktisch beeld van de gewenste toekomst. Daarbij kan, door te kijken naar “overmorgen”, de relativiteit van het huidige pessimisme worden blootgelegd. Om deze zienswijze kracht bij te zetten organiseert de VeerStichting haar 4e symposium, met als thema:

Zicht op Uitzicht. Een symposium over crisis, toekomst en uitdaging.

Wanneer spreekt men van een crisis? Wat kunnen de effecten van een crisis (zowel negatief als positief) zijn? Is de toestand van dit moment aan te merken als een crisissituatie of als een overgangssituatie? De meeste stemmen gaan tot nu toe naar de analyse: crisis. Op welke terreinen speelt deze crisis zich dan af’? Daarnaast heeft men het in het Westen, materieel gezien, nog nooit zo goed gehad. Deze tegenstelling lijkt het gevolg te zijn van een normen- en waardenverandering in de laatste decennia.

Welke zijn de perspectieven die nu algemeen gewaardeerd en ondersteund zouden kunnen worden en daardoor stimuleren tot het nastreven van een gewenst toekomstbeeld? De kenbaarheid van die toekomst is een omstreden punt. Technieken zoals het gebruiken van scenario’s staan ons ten dienste om de ontwikkelingsgang van de maatschappij te beïnvloeden. In hoeverre geeft het naast elkaar leggen van scenario’s en projecties van gewenste toekomstbeelden een werkelijke indruk van de haalbaarheid daarvan?

Binnen de problematiek rond de gewenste veranderingen past ook de vraag of wij over de juiste middelen beschikken om deze tot stand te brengen. Zijn onze organisaties en instituties (nationaal, Europees, mondiaal) doelmatig en wat is hun visie? Bij het inrichten van de toekomst moeten nu keuzen gemaakt worden, anders worden belangrijke beslissingen zo maar genomen. De tegenstellingen die hier spelen zijn o.a.: grootschaligheid of kleinschaligheid, herstel van de bedrijvigheid of niet, meer of minder overheidsbemoeienis. Of zijn er praktische synthesen te vormen die uitstijgen boven deze tegenstellingen? Centraal thema blijft echter de vraag welk gewenst uitzicht tegelijkertijd een uitkomst biedt t.a.v. de huidige problemen.

De opzet van de VeerStichting kan bij het verschaffen van dit uitzicht een duidelijke plaats innemen. Ouderen brengen hun ervaring mee, jongeren hun onbevangen kijk, terwijl beide groeperingen ontvankelijk zijn voor het nieuwe. Vele verschillende visies op gemeenschappelijke vraagstukken kunnen een bijdrage leveren aan de noodzakelijke vernieuwing en integratie van ieders denken; tot een (in)zicht dat uitzicht kan bieden.

Sprekers
Drs. Th. A.J. Meys
Dr. R.L. Brien
P. Schwartz
Dr. J.R. Nater
E.F. Essig
H.J.L. Vonhoff

Symposiumvoorzitters
Prof. Dr. L.J. Emmerij
Prof. Drs. V. Halberstadt

Bestuur
Bert Cohen – Voorzitter
Machiel Jansen Schoonhoven
Ernestine Brikkenaar van Dijk
Pieter Kooi


Partners

Van Lanschot Kempen

Randstad

Universiteit Leiden

Shell

Liberty Global

GreenbergTraurig


Cultiveer

Leiden

CHDR

Surlinio Social Media

Louwman Group

FD

a.s.r

Pieterskerk

erasmus+

Activeer

Biopartner


 +31(0)71 512 35 45